Miljö i fokus

Miljömedvetenhet i fokus

Genom att välja trä framför andra byggmaterial bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle. Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten för att klimatarbetet ska lyckas.

SKOGSBRUKET I SVERIGE HAR EN LÅNG TRADITION OCH DRIVS KLOKT
Deromegruppen har egen inköpsverksamhet för timret till våra sågverk och de trävaror vi använder i dina produkter. Här i Sverige planteras alltid nytt, mer än vad som avverkas, för att få en hållbar utveckling på skogsbruket. Forskning visar klart och tydligt att trä i stommaterial är att föredra ur miljösynpunkt; dels tack vare att den svenska skogen tar upp mer koldioxid än vad hela Sverige släpper ut, dels till följd av att träet fortfarande efter avverkning lagrar koldoixid. Skogen är bra för klimatet!

TVÅ TON MINDRE KOLDIOXID PER KUBIKMETER TRÄ
Att bygga i trä är bra för miljön. Samtidigt som du håller nere energiförbrukningen bevaras kolet i träet under hela dess livstid. Enligt forskningsuppgifter minskas nettoutsläppet av koldioxid med två ton per använd kubikmeter trävara om en stomme av trä väljs i stället för betong. Enkelt kan det förklaras med att energiförbrukningen vid framställning är betydligt lägre och att träet binder koldioxid. Vid jämförelse med stål blir effekten ännu större. Trä är bra för miljön!